Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-10-09
Till innehåll

Din lägenhet > Ombyggnad/reparation
 


Ombyggnad och renovering
 
 
 
Ombyggnad och renovering
 
Föreningen är inte negativ till att boende vill renovera eller göra förändringar i sin lägenhet. Det viktiga är att förändringarna inte påverkar fastigheten eller andra boende på ett negativt sätt.

(§) All ombyggnation kräver styrelsens tillstånd.  Med ombyggnation avses ändring av planlösning (riva/sätta upp/flytta väggar), förändringar i ledningar för vatten,avlopp, värme eller ventilation. Som ombyggnation räknas också förändringar i befintliga installationer som kan ha inverkan på fastigheten. Ett exempel på detta är byte av kök som, om det inte görs enligt branschregler, kan leda till vattenskador som belastar föreningen.

(§) Ändringar i bärande väggar kräver dessutom bygglov som söks och bekostas av den boende.

 
(§) Arbeten får inte påbörjas innan styrelsen gett sitt tillstånd.  
 
Lämna in din ansökan i god tid, styrelsen sammanträder normalt var 4-5 vecka (ej Juli).

(§) Det är inte tillåtet att göra ingrepp i utrymme som föreningen ansvarar för (Se stadgarna §29).

(§) Alla kostnader som bostadsrättshavaren orsakar genom ingrepp i fastigheten bekostas av bostadsrättshavaren.

Ändringar eller renoveringar som görs utan styrelsens tillstånd kan leda till krav på återställande och krav på ersättning för kostnader som föreningen drabbats av.

(§) Tillåtna Arbetstider
 
Att borra, spika, använda elverktyg eller på annat sätt åstadkomma buller är endast tillåtet:
 • måndag – fredag mellan kl 08:00–18:00
 • lördag-söndag (samt helgdagar eller dag före helgdag)  mellan 10.00-15.00
Bilningsarbeten eller motsvarande oljud är endast tillåtet
 • måndag-fredag 09.00-16.00 och högst två timmar per dag. Vid dessa arbeten får inte fönster/balkongdörrar vara öppna.
 • Dessa arbeten får absolut inte utföras under lördagar-söndagar eller helgdagar/dag före helgdag.
För mer info angående regler för ombyggnad/renovering, se "Regler under ombyggnaden/renoveringen" nedan.


Så här ansöker du
 
 1. Fyll i blanketten Avtal/ansökan för ombyggnad/renovering av lägenhet i Brf Hammarby Strand.
 2. Komplettera med en ritning/skiss som visar hur det ser ut idag och en ritning/skiss som visar hur du önskar att det ska se ut, samt eventuella övriga upplysningar.
 3. Komplettera med entreprenörs/hantverkares behörighetsintyg (Säker Vatten, GVK, BKR) samt ansvarsbevis/ansvarsförsäkring.
 4. Sänd in ansökan med behörighetsintyg och annat underlag till styrelsen.
 5. Om styrelsen bedömer att det behövs ytterligare information begär styrelsen in kompletterande uppgifter. Ju tydligare ansökan är, desto fortare går processen.
 6. Styrelsen behandlar normalt ansökan på nästa ordinarie styrelsemöte. Ett tillstånd är normalt förenat med krav på besiktningar som bekostas av den sökande.
 7. Om du får ansökan beviljad, följ de regler som anges nedan.
 

Att tänka på vid planeringen
 
 1. Anlita endast professionella och certifierade hantverkare (Säker Vatten, GVK, BKR) och begär in de behörighetsintyg som ska bifogas ansökan.
 2. Ta referenser på dem du tänker anlita
 3. Kontrollera att företaget har en gällande (betald) ansvarsförsäkring (s.k. ansvarsbevis)


(§) Ombyggnad/renovering av bad och toalett
 
 1. Vattenskador på grund av felaktigt monterad vattenanslutning i våtrum eller felaktigt utförd tätning i våtrum kostar både dig och föreningen stora pengar och i värsta fall göra lägenheten obeboelig under lång tid för reparation och sanering.
 2. Alla arbeten i våtutrymmen samt  ändring av vattenanslutning kräver styrelsens tillstånd (det kan gälla byte av ytskikt, omdisponering av inredning och ändrad funktion)
 3. Vid renoveringen gäller Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
 4. De hantverkare som utför arbeten måste ha behörighet enligt Säker Vatten, GVK/BKR. 
 5. Om arbetet innebär bilning i golv ska detta tydligt anges i ansökan. En besiktning ska genomföras innan igengjutning av golvet. Besiktningen sker på den boendes bekostnad.
 6. Vattenburen golvvärme får ej installeras.
 7. Avstängningskranar (Ballofix) för vattenavstängning ska finnas väl synliga och åtkomliga. Ballofixerna får inte byggas in. Ballofixerna är lägenhetsinnehavarens ansvar.
 8. Inspektionslucka för rörstam får ej tas bort eller blockeras samt vara väl synlig.
 9. Beträffande vattenrör som byggs in i väggen är måste det utföras på det sätt som Säker Vatten kräver, dvs med dubbla tätskikt och skvallerrör.
 10. Om någon förändring sker i rummets ventilation som kan påverka luftflödet, ska en ny luftflödesmätning utföras och dokumenteras. Protokoll/intyg från denna luftflödesmätning ska tillställas styrelsen. Frånluftsdon måste vara av metall och låsbart samt tillåta rengöring av frånluftskanal och uppmätning av luftflödet.
 11. Efter utfört arbete skall styrelsen informeras och besiktning/syn beställas. Styrelsen har rätt att göra underhandsbesiktning under ombyggnaden.
   
 
(§) Ombyggnad/renovering av kök
 1. Vattenskador på grund av felaktigt monterad vattenanslutning i kök kostar både dig och föreningen stora pengar och i värsta fall göra lägenheten obeboelig under lång tid för reparation och sanering.
 2. Ingrepp i rördragning för vatten, avlopp och ventilation kräver godkännande från styrelsen.
 3. Vattenledning till diskmaskin ska ha en lätt åtkomlig avstängningskran ovan bänk. Dessutom ska diskmaskinens avloppsslang fästas under diskbänken eller i väggen med en rörklammer.
 4. Avstängningskran (Ballofix) för vattenledning till tappkran m.m. ska finnas synliga och lätt åtkomliga under diskbänk. Ballofixerna är lägenhetsinnehavarens ansvar.
 5. Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt, ska det finnas ett underlägg (läckageskydd), som möjliggör tidig upptäckt av vattenläckage. Det måste också finnas en öppning nederst i golvsockeln (där sådan finns), så att läckande vatten kan komma ut. Läckageskyddet får ej kapas av, utan mynna utanför golvsockeln. Se Vattenskydd i kök. Komplettera gärna med läckagelarm.
 6. Det ska för att möjliggöra stamspolning antingen finnas en renslucka i avloppsstam eller möjlighet att lyfta upp diskbänkens avlopp från anslutningen i golvet. Se Vattenskydd i kök.
 7. Vid allt arbete med vattenanslutningar samt vid installation av tappkran, diskmaskin och andra vattenanslutna apparater gäller föreskrifterna i Säker Vatten.
 8. Inspektionslucka för rörstam får ej tas bort eller blockeras samt vara väl synlig.
 9. Motordriven fläkt får inte kopplas till fastighetens ventilation.
 10. Även enbart utbyte av spiskåpa kräver styrelsens tillstånd, då det kan påverka ventilationen.
 11. Om spiskåpan ersätts med kolfilterfläkt, skall ett låsbart ventilationsdon monteras i den kvarvarande ventilationskanalen och vara lätt tillgängligt för rengöring och uppmätning av luftflödet. Se Installation kolfliterfläkt.
 12. Efter det att punkt 8 eller 9 är utförda, ska luftflödet kontrolleras genom en luftflödesmätning som dokumenteras i ett mätprotokoll/intyg med angivande av uppmätta luftflödesvärden. Kontrollen bekostas av den boende och protokollet/intyget tillställs styrelsen. Grundflöde (stängt spjäll) ska vara 10 l/s och forcerat flöde (öppet spjäll) ska vara ung. 30 l/s.
 13. Efter utfört arbete skall styrelsen informeras och besiktning/syn beställas. Styrelsen har rätt att göra underhandsbesiktning under ombyggnaden.

    
    
   Regler under ombyggnaden/renoveringen
    
    
   (§) Tillåtna Arbetstider
    
   Att borra, spika, använda elverktyg eller på annat sätt åstadkomma buller är endast tillåtet:
    • måndag – fredag mellan kl 08:00–18:00
    • lördag-söndag (samt helgdagar eller dag före helgdag)  mellan 10.00-15.00

   Bilningsarbeten eller motsvarande oljud är endast tillåtet
    • måndag-fredag 09.00-16.00 och högst två timmar per dag. Vid dessa arbeten får inte fönster/balkongdörrar vara öppna.
    • Dessa arbeten får absolut inte utföras under lördagar-söndagar eller helgdagar/dag före helgdag.

   Oljudet från borrning och bilning fortplantas genom väggar och tak och därför ska de boende i porten och närliggande portar informeras minst 3 dagar innan arbetet påbörjas, vilka dagar och på vilka tider arbetet skall pågå.
   Den boende ansvarar för att de som utför arbetet är informerade om vilka tider som gäller för byggarbete. Om de tillåtna arbetstiderna inte följs stoppas arbetet.
   (§) Avstängning av vatten
   Boende eller hantverkare får på inga villkor själva försöka stänga av vattnet utanför lägenheten!
   Behöver du stänga av vattnet utanför lägenheten ska du kontakta föreningens förvaltare på Riksbyggen, tel 0771-860 860. Detta skall ske minst 3 dagar innan vattenavstängningen.
   Meddela alla (även boende i närliggande portar) minst 3 dagar i förväg på vilken dag och mellan vilka klockslag avstängningen kommer att ske. Sätt även upp anslag på anslagstavlan och i hissen.
   Kostnaden för att stänga av och sätta på vattnet (arbets- och reskostnader) bekostas av den som beställer avstängningen.
   (§) Täck för ventilationen om det dammar
   Om byggarbeten skapar större mängder damm (t.ex vid slipning och bilning), ska ventilationsdonen i dessa rum täckas för att skydda ventilationskanaler och frånluftsfläktar.
   (§) Byggavfall
   Det är inte tillåtet att mellanlagra byggmaterial eller byggavfall utanför husen på föreningens mark (se kartsidan), vid entréerna eller i trapphus och andra gemensamma utrymmen.
   Det är inte tillåtet att lämna byggavfall, färgrester och lösningsmedel i föreningens soprum.
   Färgrester, lösningsmedel och liknande får inte hällas i avloppet eller i gårdens brunnar. Om detta görs och det orsakar problem, så kommer kostnaden för återställandet att belasta bostadsrättshavaren. Ovanstående avfall får inte heller lämnas i föreningens soprum.
   Hiss och trapphus ska varje dag städas rent från rester av byggmaterial eller byggavfall. 
   (§) Gemensamma utrymmen får inte användas för byggarbeten
   Det är inte tillåtet att använda gemensamma utrymmen för utförande av arbeten, t.ex. vid sågning, slipning, borrning (varken inom- eller utomhus).
   Arbete ska ske inne i lägenheten, ej på balkongen.
   (§) Information till grannar vid ombyggnad/renovering
   Vid alla renoveringar som innebär störningar för övriga boende, ska du i förväg informera dina grannar.
   Detta görs lämpligen i form av ett meddelande i samtliga brevlådor och på anslagstavlan i trapphuset (även närliggande trapphus, kontakta styrelsen för portöppning).
   På anslaget ange vilken lägenhet det gäller, hur länge arbetet beräknas pågå och även kontaktinformation till dig och/eller ansvarig byggledare.
   (§) Uppställning av entréportar är inte tillåtet
   Det är inte tillåtet att ställa upp entréportarna obevakade.
   De portar som har automatiska dörröppnare/stängare får endast stå uppställda en kortare tid ( ca. 10 min) annars kan de skadas. Om dörrstängarna skadas hålls den boende ansvarig och får bekosta reparationen.
   (§) Hantverkare får ej parkera på gården
   Våra gångvägar på gården är även utrymningsvägar. Därför är det inte tillåtet att parkera på gården eller gångarna och inte heller mellan entréerna Tegelviksgatan 59 och 61.
   Det är tillåtet att köra in fordonet på gården för ur- och ilastning. Fordonet ska därefter köras ut från gården och parkeras någon annanstans.
   Om du har anlitat hantverkare ska du tillse att de informeras om parkeringsreglerna.
    
   Tillbaka till innehåll