Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-07-01
Till innehåll

Vår förening > Ekonomi


Ekonomi


Ekonomisk plan
I samband med färdigställandet av föreningens fastigheter upprättades en ekonomisk plan i april 1997. Hela den ekonomiska planen finns här. Alla beräkningar av kostnader mm grundades på de förhållanden som gällde då. Mycket har förändrats sedan dess, t.ex. räntenivåer och allmän kostnadsutveckling. Planen är därför i många delar överspelad förutom ett viktigt avsnitt nämligen lägenhetsförteckningen som finns i den senare delen av dokumentet. I denna förteckning finner man förutom lägenhetens typ och area (yta) även ursprunglig insats och månadsavgift samt lägenhetens andelstal.

Finansieringen av bygget gjordes genom att föreningen lånade upp 175 556 000:- till en genomsnittlig ränta på 7 %. Dessa lån har för närvarande amorterats ner till 136 462 244:- till en genomsnittlig ränta på 0,99 % (mars 2019).

Resterande finansiering bestod av medlemmarnas insatser som uppgick till 139 790 000:-. De ursprungliga insatserna uppgick i genomsnitt till 7 825:-/m2. De förhållandevis låga ursprungliga insatserna och därmed höga belåningen, är förklaringen till att föreningens avgifter uppfattas som höga vid jämförelse med föreningar i grannskapet som hade högre insatser.

Föreningen tillämpar rak (linjär) avskrivning under 138 år på föreningens byggnader.


Underhållsplan
Föreningen gör avsättning till underhållsfond enligt stadgarna.

Det är viktigt att löpande ha koll på husens kondition och i god tid planera in kommande reparationer och underhåll. Genom att arbeta med framförhållning undviker man ovälkomna överraskningar. Med en god överblick i form av en bra underhållsplan är det enklare för styrelsen att förankra beslut, genomföra bättre upphandlingar och undvika kortsiktiga lösningar.

Långsiktigt handlar det om att
- öka trivseln för de boende
- hålla nere driftskostnaderna
- höja marknadsvärdet  
- hålla en jämn utveckling på framtida månadsavgifter.

Underhållsplanen gör att man tidigt får kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får föreningen en jämnare och mer rättvis boendekostnad över tiden.

Underhållsplanen är ett dokument där man beräknar kommande underhållsbehov och återstående livslängd på huskroppar och installationer. Varje år gör styrelsen en besiktning tillsamman med föreningens tekniska förvaltare. Husen gås då igenom från källare till vind och gjorda iakttagelser förs in. När planen uppdaterats får styrelsen en aktuell bild av vilka belopp som måste avsättas (fonderas) för det framtida underhållet på kort ochlång sikt. Underhållsplanen är ett ”levande” dokument på ca 100 sidor.


Behållningen i underhållsfonden bygger på när planerade underhållsåtgärder skall utföras och till vilken kostnad. Utifrån detta har vi beräknat den årliga avsättning som behövs för att inte fonden skall tömmas. För närvarande är den årliga avsättningen 1,344 milj. De största planerade underhållsåtgärderna är byte av hissmaskiner samt fasadmålning och viss inre målning.


Bostadsrättsföreningens lån
Styrelsen har en sedan flera år fastslagen policy vad gäller hanteringen av föreningens lån.
I sammandrag går styrelsens policy ut på att vi på kort och lång sikt skall minimera föreningens finansieringskostnader. Detta innebär mera konkret att vi skall optimera föreningens riskexponering dvs se till att sprida ut lånens förfallotidpunkter så att vi inte tvingas omsätta flera lån vid näraliggande tillfällen. Vidare skall vi välja det alternativ som är mest prisvärt. Genom att ha en ganska stor del bundet har vi en bra överblick över våra kommande finansieringskostnader. Om möjligt försöker styrelsen att variera amorteringstakten mot aktuellt budgetläge.

Vid stora förändringar t.ex. omläggning av stora lån eller då vi gjort stora amorteringar informerar styrelsen i Bryggan.


Tomträttsavgäld
Föreningen äger inte marken som husen är uppförd på. Marken arrenderas av Stockholms stad via Exploateringskontoret. Tomträttsavgälden (arrendet) är bunden över tio år och är politiskt beslutad. 1997 uppgick avgälden (enligt ekonomisk plan) till 889 000:-. För närvarande uppgår den till 2 197 300:-. Enligt beslut av Stockholms stad kommer avgälden att vara oförändrad under den kommande tioårsperioden (t.o.m. 2026).  


Fastighetsvärde mm
Föreningens fastigheter har ett bokfört restvärde på 272 314 702:- (2017/18).
Fastigheterna har ett taxeringsvärde på 544 876 000:- (2016).


Övrigt
Föreningen har ingen inre underhållsfond.

Organisationsnummer
Föreningens organisationsnummer är: 71 64 20 - 47 24


Tillbaka till innehåll