Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2020-08-13
Till innehåll


Garage
Vår förening har 89 bilplatser, 6 MC-burar och några mopedplatser. Samtliga platser är f.n. uthyrda.
Önskar du ställa dig i kön för en garageplats, kontakta styrelsen.
Infart sker från Tengdahlsgatan och utfart mot Nackagatan se kartsidan.
För att komma in och även ut ur garaget använder ni era brickor genom att lägga dem på läsaren. 
Mellan 24:00 - 06:00 lägger ni även då brickan på läsaren och slår sedan in er kod för brickan samt avslutar med * (stjärna).

(§) Det är inte tillåtet att överlåta eller låna ut/hyra ut garageplatsen i andra hand eller på annat sätt använda platsen.

(§) Det inte är tillåtet att förvara lösa brandfarliga saker i garaget, t.ex. K-sprit, bensin, lösningsmedel m.m.
(§) Det är inte heller tillåtet att parkera utanför den av dig hyrda platsen (se markering på golvet).

(§) Du är ansvarig för att obehöriga inte får tillträde till garaget. 
(§) Kontrollera alltid att dörrarna går igen vid in- och utfart, innan du kör vidare.

(§) Visa hänsyn mot andra som befinner sig i garaget, kör sakta.

Vi städar garaget minst 1 gång/år. Detta meddelas i god tid innan. Garaget måste utrymmas för att städningen skall bli effektiv. 
Ägaren till icke flyttade fordon får betala en avgift för extra städning. 

Föreningens policy för garagets hyror
I ett stämmobeslut från 2003-01-16 beslutades att hyrorna för garageplatserna ska förändras med samma procenttal och vid samma tidpunkt som avgifterna för bostadsrätterna

Hyresnivån
Faställdes ursprungligen i den ekonomiska planen vid föreningens bildande.

Garagets ekonomi
Med nuvarande garagehyror, kapitalkostnader och driftkostnader ger garaget ett årligt överskott på ca 620 000:-, vilket
omräknat innebär att garaget ger ett genomsnittligt bidrag på ca 240:- per månad till var och en av föreningens 216 lägenheter.

Hyresnivå, jämförelse med andra parkeringsalternativ i närområdet
  • Garage med samma förutsättningar som vårt garage (brf med parkering enbart för medlemmar) har ungefär samma hyra
  • När flera föreningar delar på garaget genom en garagesamfällighet, blir det högre hyra pga. ökad administration
  • Kommersiella garage, drivna av parkeringsbolag har ungefär dubbel hyra jämfört med vår. Skillnaden kan förklaras av bolagets vinstkrav, momsplikt, ökad övervakning och mer frekvent städning
  • Gatuparkering har för närvarande (2016) ungefär samma månadshyra som i vårt garage, men prisättningen är politiskt motiverad och önskan att helt få bort parkerade bilar är troligen det tyngst vägande skälet
Senaste nytt om elbilsuttag i garage hittar du här
En enkät för att undersöka intresset för elbilsladdning har skickats ut till garageplatsinehavarna (mars 2018).
Informationsbroschyr om elbilsladdning från en kontaktad "elbilsladdningsentreprenör" för hittar du här.
Föreningens policy för elbilsuttag

Föreningen har hittills tagit emot ett fåtal förfrågningar om installation av uttag för laddning av elbilar. Föreningens grundinställning är att sådana installationer och konsekvenserna av dessa skall bekostas av de som önskar denna installation. För vägledning till intresserade har styrelsen tagit nedanstående policybeslut beträffande laddning av elbilar. Detta policybeslut kan komma att ändras om förutsättningarna ändras.

  1. Styrelsen kan ge tillstånd till installation av ladduttag för elbil i föreningens garage. Föreningen står varken för kostnaden för installation av uttag eller merkostnader för elleverans fram till uttag. Dessa kostnader* bekostas av den som disponerar ett uttag.
  2. Ladduttag skall vara försett med elmätare så att elförbrukningen kan betalas av användaren genom ett separat eget elavtal med elleverantör.
  3. Användaren ska lämna in en ansökan till styrelsen med information om typ av utrustning, placering, utförande etc. Installation får ej påbörjas förrän styrelsen godkänt ansökan.
  4. Vid eventuell framtida uppsägning av garageplats, övergår den installerade utrustningen till föreningen utan ersättning.
  5. Alla garageplatser är uthyrda med individuella hyresavtal. Byte av garageplats är därför inget som styrelsen medverkar till utan kontakt får tas med den till vilkens plats man önskar flytta.

*) Kostnaden för installation uppgår f.n. enligt uppgift till mellan ca 25 000 och 50 000 SEK. Variationen beror bl.a. på längden på kabeldragning, behovet av att ”säkra upp” i föreningens elcentraler, ev. ändring av tariff beroende av ökat uttag etc.
 
Tillbaka till innehåll