Brf Hammarby Strand

Sidan uppdaterad 2021-09-05
Till innehåll


Garage
Vår förening har 89 bilplatser, 6 MC-burar och några mopedplatser. Samtliga platser är f.n. uthyrda.
Önskar du ställa dig i kön för en garageplats, kontakta styrelsen.
Infart sker från Tengdahlsgatan och utfart mot Nackagatan se kartsidan.
För att komma in och även ut ur garaget använder ni era brickor genom att lägga dem på läsaren.
Mellan 24:00 - 06:00 lägger ni även då brickan på läsaren och slår sedan in er kod för brickan samt avslutar med * (stjärna).

(§) Det är inte tillåtet att överlåta eller låna ut/hyra ut garageplatsen i andra hand eller på annat sätt använda platsen.

(§) Det inte är tillåtet att förvara lösa brandfarliga saker i garaget, t.ex. K-sprit, bensin, lösningsmedel m.m.
(§) Det är inte heller tillåtet att parkera utanför den av dig hyrda platsen (se markering på golvet).

(§) Du är ansvarig för att obehöriga inte får tillträde till garaget.
(§) Kontrollera alltid att dörrarna går igen vid in- och utfart, innan du kör vidare.

(§) Visa hänsyn mot andra som befinner sig i garaget, kör sakta.

Vi städar garaget minst 1 gång/år. Detta meddelas i god tid innan. Garaget måste utrymmas för att städningen skall bli effektiv.
Ägaren till icke flyttade fordon får betala en avgift för extra städning.

Föreningens policy för garagets hyror
I ett stämmobeslut från 2003-01-16 beslutades att hyrorna för garageplatserna ska förändras med samma procenttal och vid samma tidpunkt som avgifterna för bostadsrätterna

Hyresnivån
Fastställdes ursprungligen i den ekonomiska planen vid föreningens bildande.

Garagets ekonomi
Med nuvarande garagehyror, kapitalkostnader och driftkostnader ger garaget ett årligt överskott på ca 620 000:-, vilket
omräknat innebär att garaget ger ett genomsnittligt bidrag på ca 240:- per månad till var och en av föreningens 216 lägenheter.

Hyresnivå, jämförelse med andra parkeringsalternativ i närområdet
  • Garage med samma förutsättningar som vårt garage (brf med parkering enbart för medlemmar) har ungefär samma hyra
  • När flera föreningar delar på garaget genom en garagesamfällighet, blir det högre hyra pga. ökad administration
  • Kommersiella garage, drivna av parkeringsbolag har ungefär dubbel hyra jämfört med vår. Skillnaden kan förklaras av bolagets vinstkrav, momsplikt, ökad övervakning och mer frekvent städning
  • Gatuparkering har för närvarande (2016) ungefär samma månadshyra som i vårt garage, men prisättningen är politiskt motiverad och önskan att helt få bort parkerade bilar är troligen det tyngst vägande skälet
Elbilsuttag i garaget

Föreningen har nu ett avtal med Eways gällande uppsättning av laddplatser i föreningens garage.
Beställning ska skickas till styrelsen, se nedan.
För varje laddplats upprättas sedan ett abonnemangsavtal mellan Eways och garageplatshyresgästen.

Kostnad för avtalet består av:
- Startavgift, f.n. 995 kr, debiteras i samband med första månadsavgiften
- Laddabonnemang, 2 alternativ:
  a. Abonnemang GO: Månadskostnad 399 kr  (inbegripet el motsvarande upp till 1200* mil per år, månadsrapport och kundtjänst dygnet runt).
  b. Abonnemang FLOW: Månadskostnad 499 kr (inbegripet el motsvarande upp till 2200 mil per år, månadsrapport och kundtjänst dygnet runt).
* Kunden uppgraderas automatiskt till FLOW om laddningen överstiger angivna mil 2 månader i rad.

Informationsbroschyr om elbilsladdning hittar du här.

Beställning och installation
Garagehyresgäst som önskar tillgång till laddplats i föreningens garage ska följa nedanstående proceduren:

1. Alla beställningar ska gå via styrelsen för samordning av installationer.
Då det nu krävs mer förberedelser för att utföra installationer, kommer installationstillfällena att begränsas till 4 tillfällen per år: mars, juni, september och december.
Tänk på detta när ni beställer er el- eller elhybridbil.

2. Maila beställningen till styrelsen i GOD TID (minst 3 -4 veckor) innan resp. installationsmånad.
Detta då en installation kräver förberedelser när det gäller elförsörjningen och kabeldragningen.

3. Vid installationen krävs det att bilar i närheten av installationsplatsen måste flyttas och ägarna måste aviseras i god tid.

3. Under installationen kommer strömmen att behövas stängas av och detta måste aviseras i god tid till de som drabbas.


Föreningens policy för elbilsuttag

Föreningens grundinställning är att sådana installationer helt ska bekostas av de som önskar denna installation, se punkt 1 nedan.

  1. Styrelsen kan ge tillstånd till installation av ladduttag för elbil i föreningens garage. Föreningen står varken för kostnaden för installation av uttag eller merkostnader för elleverans fram till uttag. Dessa kostnader* bekostas av den som disponerar ett uttag.

  2. Användaren ska lämna in en ansökan till styrelsen. Installation får ej påbörjas förrän styrelsen godkänt ansökan.

  3. Vid eventuell framtida uppsägning av garageplats, övergår den installerade utrustningen till Eways utan ersättning.

4. Vid eventuella problem med laddstationen ska all felanmälan göras till leverantören och inte till föreningen.


*) Dessa kostnader omfattar installation, förbrukning av el och andra driftskostnader.
I det alternativ som föreningen valt via Eways består kostnaderna av en startavgift samt därefter en månadskostnad som baseras på hur mycket bilen behöver laddas per månad.

Tillbaka till innehåll